Showing posts with label PAPARIKAN. Show all posts
Showing posts with label PAPARIKAN. Show all posts

Friday, 4 September 2015

ISTILAH NU SOK AYA DI SUNDA

JANGJAWOKAN


Jangjawokan téh nyaéta mantra anu dipapatkeun upama arék ngamimitian hiji pagawéan, pikeun ménta kasalametan, hasil pamaksudan, jsb. 

JANGJAWOKAN PARANTI DIMINYAK 
Minyak aing minyak watu 
dipidu di sihung maung 
diocék di panonpoé 
sekartaji suru gajah 
nya gajah tunggal 
katawu wus kabeubeur wus 
kabeungkeut atina Si Anu 
atawa atina wong sajagat kabéh (Tina Pangajaran Sastra Sunda, 1997: 22). 

JANGJAWOKAN PARANTI LINTAR ATAWA NGUSEUP 
Aki Rékrék Turaya 
aing nya pangkonan sia 
bayu mas nu lénggang putih 
batu emas nu lénggang hérang 
bumi meneng bayu meneng 
ku sangkilat ku moncorong 
ratna putih sang ibuh putih 
undur ku sangkilat sakti 
nya isun sang demit jati (Tina Pangajaran Sastra Sunda, 1997: 22). 

JAMPÉ


Jampé téh nyaéta mantra anu dipapatkeun atawa dipaké pikeun ngubaran atawa ngaleungitkeun kanyeri, kasakit, atawa kabiasaan anu teu hadé sangkan jadi hadé, cageur, jsb. 

JAMPÉ KA BUDAK NU SOK CEURIK BAÉ 
Nyi Ara-ara 
Nyi Iri-iri 
ulah sok jail ka adi 
tuh, da sia bawa ngajadi 
jep meneng si jabang bayi (Tina Pangajaran Sastra Sunda, 1997: 17-18). 

Tamsyah spk., Budi Rahayu, Drs. 1997. Pangajaran Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia. 
----(1999). Kamus Istilah Tata Basa Jeung Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia. 

ASIHAN


Asihan nyaéta mantra anu dipapatkeun kalawan maksud sangkan nu séjén mikaasih ka diri nu mapatkeunana; jampé supaya dipikabogoh. Asihan disebut ogé pélét. 

ASIHAN ROSUL 
Ya Alloh ya badan 
Ya nyawa ya Rasululloh 
nur putih nu misésa 
roh putih madep sira 
maring ingsun 
ya ingsun ratu agung purbawisésa 
pangandikaning Alloh 
sumujud sira maring ingsun 
ya ingsun kang misésa 
ket puket atina si Anu 
maring ingsun 
ya ingsun pangéran nira 
teka welas teka asih 
asih ka awaking 
awaking ratu asihan 

ASIHAN SI BURUNG PUNDUNG 
Nu cunduk bayu si Anu 
nu datang atmana si Éta 
reujeung satineung jeung aing 
mangka datang jeung ragana 
mangka cunduk jeung bayuna 
mangka naranya jeung satineung 
mangka tunggal atmana 
iya rasa nira 
iya rasa nisun 
saking purbaning Pangéran 
asih ka awaking 
nu bogoh paboro-boro 
nu hayang paheula-heula 
nu beuki pagiling-giling 
nya bayu pagulung-gulung 
nya atma paheula-heula 
mangka reujeung satineung 
da tungkul geusan jeung sukma 
mangka lebur pucus rempag bayahna 
mangka rugrug sagala 
mangka asih ka awaking 
da urang reujeung sarasa 
da urang reujeung satineung 
da urang reujeung sabayu 
iya iku asihan sang pudet 
asihan remek salir 

Tamsyah spk., Budi Rahayu, Drs. 1997. Pangajaran Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia. 
----(1999). Kamus Istilah Tata Basa Jeung Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia. 

AJIAN


Ajian nyaéta mantra anu dipapatkeun kalawan maksud pikeun kakuatan, kasaktén, kabedasan, kawedukan, jsté. 

AJIAN KABEDASAN 
Pira wiyaring bumi 
amung sada lamakan ingsun 
pira duhuring langit 
amung sapanggayuh tanaga ingsun 
nya ingsun kang anyangga 
bumi pipitu langit pipitu 
sarta isiné kabéh Allahu Akbar 

AJIAN SABDA KAHIMENGAN 
Nu hurung sangkala hurung 
nu hurung rupaning bayu 
nu hérang sangkala hérang 
nu hérang rupaning sabda 
nu ireng sangkala ireng 
nu ireng rupaning idep 
bayu mungguh di jajantung 
sabda mungguh di baya 
hidep mungguh di angeun-angeun 

Tamsyah spk., Budi Rahayu, Drs. 1997. Pangajaran Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia. 
----(1999). Kamus Istilah Tata Basa Jeung Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia. 

ARTI SISINDIRAN DI YANG ADA DI JAWA BARAT

SISINDIRAN: RARAKITAN, PAPARIKAN, WAWANGSALAN

I.                   SISINDIRAN
Sisindiran berasal dari kata sindir, artinya berkata secara tidak langsung atau tidak terus terang. Sisindiran adalah bentuk puisi semacam pantun di dalam sastra Melayu. Sisindiran tumbuh dan berkembang pada masyarakat bahasa Sunda umumnya. Sisindiran berasal dari kata sindir ‘sindir, menyindir’, artinya berkata secara tidak langsung atau tidak terus-terang. Sisindiran ialah suatu bentuk puisi sastra tradisional Sunda yang mempunyai sampiran dan isi. Sisindiran ini merupakan karya sastra Sunda asli yang sudah ada sejak dulu, jauh sebelum islam dating (Haji Hasan Mustapa, 1913).
Sisindiran ini lahir sebelum tahun 1600 M. bersama cerita pantun, dongeng, jangjawokan ‘mantra’. (Yus Rusyana, 1969: 11). Sisindiran adalah bentuk puisi tradisional Sunda yang sebentuk dengan pantun dalam sastra Melayu; umumnya terdiri atas empat larik, tapi bisa kurang atau lebih, hanya selalu berlarik genap, karena terbagi menjadi dua bagian yang sama jumlah lariknya. Bagian pertama disebut cangkang (kulit=sampiran) dan bagian kedua disebut eusi (isi).
Sisindiran dibagi atas tiga jenis, yaitu wawangsalan, rarakitan, paparikan. Di dalam tiga jenis tersebut jika dilihat dari sifatna ‘keperluannya/tujuan’, memiliki pula tiga keperluan/tujuan pula yakni: silih asih ‘kasih sayang’, piwuruk ‘pepatah’, sésébréd‘humor’.
Menurut Salmun dalam Kandaga Kesusastraan Sunda (1963: 55)
Kecap sisindiran ari asalna mah tina kecap sindir, anu maksudna sisi. Ngomong ku sindir maksudna ngomong anu nyisi, henteu poksang ceplak Pahang, pikeun ngaragangan anu dibawa nyarita, supaya omongan urang karasana henteu nyentug atawa ngagasruk kana haténa.
Sanajan sindir jeung sisindiran téa ceuk hartining kecap mah béda-béda hartina jeung larapna, tapi ari pokona mah tetep sarua, nya éta ngedalkeun maksud henteu saceplakna, tapi dibulen ku kecap-kecap séjén anu ngandung karasmén, dipalar pikaresepeun. Lamun diibaratkeun kana bubuahan téa mah, aya cangkang jeung eusina. Bisana kaarah eusina teh kudu bisa mesék cangkangna.

‘Kata sisindiran berasal dari kata sindir, yang artinya sisi. Berbicara dengan menggunakan sindir artinya berbicara tidak langsung apa adanya, hal ini dimaksudkan untuk menghormati yang diajak berbicara, agar ucapan kita tidak menyinggung perasaan pendengar.
Meskipun sindir dan sisindiran berbeda arti dan penggunaannya, tetapi pada dasarnya tetap sama, yaitu menyampaikan maksud atau tuturan secara tidak langsung apa adanya, tetapi disampaikan dengan ungkapan yang lebih baik, agar enak didengar. Jika diibaratkan dengan buah, ada cangkang dan isi. Untuk mendapatkan isinya, harus dapat mengupas cangkangnya.

Lebih lanjut Salmun (1963: 57) menjelaskan:
Tegesna: sisindiran téh diréka atawa dianggitna mah bisa jadi mangrupa wawangsalan, bisa jadi mangrupa rarakitan, bisa jadi mangrupa paparikan. Ari sifatna, anu mana-mana ogé bisa jadi silih asih, bisa jadi piwuruk, bisa jadi sésébréd.
‘Lebih jelas: sisindiran dapat dibentuk berupa wawangsalan, berupa rarakitan,dan berupa paparikan. Keperluannya/ tujuannya, masing-masing dapat digunakan untuk silih asih berkasih sayang, piwuruk pepatah, dan sésébréhumor.

Menurut Wibisana (2000: 431), istilah sisindiran sudah ada sejak abad ke-16. Naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian memberi informasi tentang hal itu, akan tetapi diawali dengan kata kawih, jadi kawih sisindiran. Ini mungkin nama lagu, bukan nama bentuk sastra.
Lebih lanjut Wibisana (2000: 431) menjelaskan, sisindiran dalam sastra Sunda sama dengan pantun dalam sastra Melayu atau Indonesia. Seperti halnya pantun, sisindiran pun terdiri atas dua bagian, yakni cangkang ‘sampiran’ dan eusi ‘isi’. Juga mengenai jumlah lariknya, walau umumnya empat larik, tak sedikit pula yang lebih dari itu dalam jumlah yang genap.
Menurut Ekadjati (2000: 598), sisindiran adalah bentuk  puisi tradisionil Sunda yang sebentuk dengan pantun dalam sastra Melayu; umumnya terdiri atas empat larik, tapi bisa kurang atau lebih, hanya selalu berlarik genap, karena terbagi menjadi dua bagian yang sama jumlah lariknya. Bagian pertama disebut cangkang (kulit=sampiran) dan bagian kedua disebut eusi (isi).
Lebih lanjut Ekadjati (2000: 598) menjelaskan: Karena sisindiran itu seperti juga bentuk sastra yang lain menjadi milik bersama, maka tak perlu mengucapkan cangkangdan eusi sebuah sisindiran, karena yang diajak bicara akan mafhum.
Dan menurut Gunardi dalam Inferensi Dan Referensi Wawangsalan Bahasa Sunda (2011: 19)
“Sisindiran adalah salah satu hasil rekayasa bahasa Sunda di dalam karya sastra Sunda, yang di dalam bentuknya terdapat cangkang (sampiran) dan eusi (isi), untuk menyampaikan maksud secara tidak langsung, agar tidak menyinggung perasaan pendengar (yang diajak bicara). Sisindiran dibagi atas, paparikan, rarakitan, danwawangsalan.

II.               MACAM-MACAM SISINDIRAN

1.      Rarakitan
Rarakitan adalah salah satu bentuk sisindiran yang dibentuk oleh cangkang(sampiran) dan eusi (isi). Hubungan antara cangkang dan isi harus satu suara serta sama purwakanti dalam setiap akhirannya.
Rarakitan merupakan sisindiran yang terdiri dari sampiran dan isi dengan jumlah yang sama banyak dalam sebaitnya. Kata rarakitan sendiri mengandung arti seperti rakit atau berpasangan (sarakit = sepasang). Disebut rarakitan karena kata pada awal baris bagian sampiran diulangi atau dipergunakan lagi pada awal baris bagian isi

Rarakitan di dalam sisindiran adalah kawih ‘lagu’ yang sampiran dan isinya memiliki kesamaan pada awal lariknya.
Contoh Rarakitan:
·         Silih asih


Mihapé sisir jeung minyak,
Kadé kaanloman leungeun,
Mihapé pikir jeung niat,
Kadé kaangsonan dengeun.

Daék sotéh ka Cikonéng,
Ka Cisitu mah teu purun.
Daék sotéh ka Nyi Onéng,
Ka nu itu mah teu purun.

Sapanjang jalan Soréang,
Moal weléh diaspalan.
Sapanjang tacan kasorang,
Moal weléh diakalan.

Hayang teuing buah hiris,
Teu bisa ngasakanana.
Hayang teuing ka nu geulis,
Teu bisa ngakalanana.

·         Piwuruk


Lamun dayang dahar noga,
Kudu daék nya meulina.
Lamun haying asup sorga,
Kudu getol nya sholatna.

Lamun urang ka Cikolé,
Moal hésé tumpak kahar.
Lamun urang boga gawé,
Moal hésé barang dahar.

Sing getol nginum jajamu,
Nu guna nguatkeun urat,
Sing getol néangan élmu,
Nu guna dunya ahérat.

Ti batan mawa pedang,
Mending gé mawa ragaji.
Ti batan ulin bagadang,
Mending gé diajar ngaji.

·         Sésébréd


Aya budak mawa casan,
Ngan hanjakal teu dibeli.
Aya budak gelis pisan,
Ngan hanjakal tara mandi.

Majar manéh cengkéh konéng,
Kulit peuteuy dina nyiru.
Majar manéh lengkéh konéng,
Kulit beuteung mani nambru.

Rarasaan ngala mayang,
Teu nyaho cangkeuteuk leuweung.
Rarasaan konéng umyang,
Teu nyaho cakeutreuk hideung.

Aya listrik di masigit,
Hanjakal moncor ka kolong.
Aya istri jangkung alit,
Hanjakal tonggongna bolong.


2.      Paparikan
Paparikan adalah salah satu jenis dari puisi Sunda yang disebut sisindiran yaitu suatu puisi yang dibangun oleh cangkang yang tidak mengandung arti, yang diikuti oleh isi yaitu arti sesungguhnya. Hubungan antara "cangkang" dan arti sesungguhnya ditunjukkan dengan hubungan struktural suara dan pola. Jika pola suara dari cangkang dan isi sejajar maka sisindiran ini disebut paparikan.
Paparikan, berasal dari kata parik yang bentuk dasarnya adalah parék ‘dekat’. Jadi, paparikan atau paparékan ‘dekat-dekat’, yaitu suara atau vokalisasi dari sampiran dan isinya mirip. Paparikan disini adalah sisindiran yang hanya berdekatan bunyinya antara sampiran dengan isinya, jadi tidak harus sama kata awal barisnya seperti pada rarakitan.

Contoh Paparikan:
·         Silih asih


Leuleupeutan leuleumeungan,
ngarah kékéjoanana.
Deudeukeutan reureujeungan,
ngarah téténjoanana.

Meuncit meri dina rakit,
Boboko wadah bakatul.
Lain nyeri ku panyakit,
Kabogoh direbut batur.

Cau ambon dikorangan,
Kanyéré ka pipir-pipir.
Lalaki ambon sorangan,
Awéwé teu mikir-mikir.

Samping hideung dina bilik,
Kumaha nuhurkeunana.
Abdi mineung ka nu balik,
Kumaha nuturkeunana.

·         Piwuruk


Hayang pisan geura dahar,
Ngan taya réncang sanguna.
Hayang pisan jadi beunghar,
Ngan kudu getol usahana.

Ka kulah nyiar kapiting,
Ngocok-ngocok bobodasna.
Ulah sok liar ti peuting,
Osok loba gogodana.

Aya manuk dina pager,
Na sukuna aya bola.
Lamun urang hayang pinter,
Kudu getol ka sakola.

Baju kutud heureut pola,
Dikelin teu dijalujur.
Lamun téh cucud sakola,
Arisin balik ka lembur.

·         Sésébréd


Cau naon cau naon,
Cau kulutuk di juru.
Bau naon bau naon,
Bau hitut nu di juru.

Itu gunung ieu gunung,
Diadukeun pakbeledug.
Itu pundung ieu pundung,
Marebutkeun mojang budug.


Poé Saptu poé Kemis,
Poé Kemis jeung Jumaah.
Itu saha muril kumis,
Kumisna panjang sabeulah.

Daun hiris dibeungkeutan,
Dibawa ka juru leuit.
Anu geulis ngadeukeutan,
Hayangen dibéré duit.


3.      Wawangsalan
Salah satu aspek bahasa dan sastra Sunda yang juga melibatkan bahasa Sunda sebagai media adalah wawangsalan. Wawangsalan dalam bahasa Sunda merupakan susunan kata dalam bentuk teka-teki yang sama dengan wangsalan di dalam Kesusastraan Cirebon. Wawangsalan di dalam khasanah sastra Sunda termasuk di dalam salah satu dari bentuk sisindiran.
Wawangsalan berbeda dari bentuk rarakitan dan paparikan. Wawangsalan(yang berbentuk teka-teki) pada umumnya terdiri dari dua larik. Larik pertama sebagai sampiran (teka-teki), dan larik kedua merupakan rujukan terhadap teka-teki larik pertama. Pada sebagian wawangsalan yang sudah sering digunakan oleh masyarakat penutur bahasa Sunda, larik kedua sekaligus juga merupakan arti dari larik pertama. Hanya dengan mengucapkan wawangsalan larik pertama saja, penutur bahasa Sunda dapat memahami isinya (membentuk idiom).
Di dalam wawangsalan, selain menebak teka-teki yang disampaikan di larik pertama. Jawaban larik pertama tersebut akan memunculkan bermacam-macam jenis kata. Dapat berupa jenis nomina, verba, adjektiva, adverbial dsb. Rujukan jawaban teka-teki pertama tersebut, dapat mengungkapkan makna referensial wawangsalan larik pertama. Melalui kajian larik pertama wawangsalan dapat dianalisis kandungan makna idiomatik yang ada di dalam wawangsalan.
Contoh Wawangsalan:
-méga beureum surupna geus burit, ngalanglayung panas pipikiran. (layung)
-cikur jangkung jahé konéng, naha teu palay tepung. (panglay)
-sim abdi mah ngabeunying leutik, ari ras cimataan. (amis mata)
-gedong tengah laut, ulah kapalang nyabéla. (kapal)
-paripaos gunting pameulahan gambir, kacipta salamina. (kacip)Wednesday, 26 August 2015

SISINDIRAN CAMPUR

Wilujeung tepang baraya...nah sateu acan ngaos iyeu sisindiran cobi akh urang ton ton hiburan heula kanggo selingan ..di jaman ayeuna kreativitas kedah nyesuaikeun jaman supados di pikareuseup ku murangkalih ayeuna tah contona sapwertos kieu.....kajakarta jeung ceu yayah
mang engkur rek kacimenyan,
kacinta reujeung kanyaah,
saukur anjeun sorangan

mawa enteh ti malabar,
ka sancang rek numpak delman,
hate teh asa teu sabar,
hayang gancang duduaan

kacapiring sisi imah,
kembang honje ngarangrangan,
kuring keur ngrasa bungah,
bebende datang nembongan

papanting heunteup na gantar,
na gantar sisi astana,
teungah peuting kuring lapar,
rek dahar euweuh kejona

daun eurih jeung kiciwis,
daun mayang sisi jalan,
mun panggih reujeung nu geulis,
sok hayang gancang kenalan

ngala Manggu jeung si endud,
mang nana rek meuli pensil,
saminggu teu bisa udud,
usaha na acan hasil

kacimanggu warung cina,
kaciampel jeung mang sarjan,
malem minggu nu ayeuna,
rek apel kalahka hujan

cikukulu batu belah,
ciaseupa jeung cijerah,
lieur hulu nyeri sirah,
nyukupan keur kabutuhan

Kacikole kasagulung,
sagulung alus jalana,
mun awewe eukeur pundung,
sok bingung ngupahan nana,

Kapiting hirup na batu,
cicika heunteup na pare,
sapeupeuting nyeuri huntu 
nepika teu bisa sare

Maen catur jeung mang yaya,
maen kempul jeung mang ukan,
Yu batur urang sadaya,
urang ngumpul gogonjakan,

Meuli ragi ti mang yaya,
ti ceu uyu meuli koran,
Kawargi  sadaya,
hayu urang haliburan

Talingtung talina kawat,
awi garing ti mang oha,
satungtung kuring keur kuat,
kuring terus berusaha

Ticilame ka ciburuy,
kacibadak naek taksi,
awewe nu matak uruy,
mun boga awak nu seksi

Mawa beling dikorangan,
mawa waluh ti mang ukan,
Gulang guling ngan sorangan,
keur jauh jeung pamajikan

papanting na tangkal pare.. 
manuk nyayang na dahan.. 
geus peuting teu bisa sare 
hyang ngekepan pamajikan..

Kembang mayang reujeung comrang,
mawa lilin mawa peda,
Kahayang acan kasorang,
hayang kawin jeung nyiranda

mun hayang dahar jeung peda, 
leuwih ngeunah pedana ditipungan. 
mun hayang ka nyiranda. 
jung atuh randana geura tepungan

Mawa lilin mawa peda
Mawana angkut ku roda
Hayng kawin jeung nyiranda

Nu nyampak ngan bujur kuda


melak jukut di astana,
ngala mayang sisi cai,
mun emut kasimanehna,
kabayang siang jeung wengi

ngala cabe make gantar,
ngala kupa dikaitan,
dug sare timemeh asar,
arek buka kaburitan

campaka daun angsana,
ngarampayak sisi jalan,
lamun buka geus laksana,
beuteung bunghak kamerkaan

melak salam jig kasawah,
hama wereng na hangasa,
umat islam kudu bungah,
mun pareng datang puasa

ka sawah ngala hangasa,
kasusukan ngala salam,
berkah na bulan puasa,
tujuan keur umat islam

salawe 25 
mobil sedan cetna hejo 
awewe jaman ayeuna 
bisa dangdan teu bisa ngejo. 
soalna geus aya mejikom


mang ajan nu ka ceu lilis,
mang ade nu ka teh lina,
sok sanajan henteu geulis,
tapi gede kanyaahna

hama wereng dina kacang,
aya hurang nu pahaji,
lamun pareng umur panjang,
urang teh pasti ngahiji

ka malaya meuli hurang,
kacijagsa meuli sale,
indonesia raya nu urang,
urang jaga jeung mumule,